Jakość dróg transportu rolnego – propozycja zasad ustalania kolejności modernizacji

W pracy przedstawiona została metodyka zastosowana do wyznaczenia odcinków dróg transportu rolnego i ich kolejności wymagających przeprowadzenia prac remontowych. Powszechnie wiadomo, że jakość dróg transportu rolnego w Polsce nie odpowiada wymaganiom stawianym im przez rolników. Drogi są za wąskie oraz charakteryzują się niewystarczającą wytrzymałością aby można było wykorzystywać nowoczesne urządzenia i maszyny rolnicze. Złe drogi wynikają z dotychczasowej niekorzystnej struktury agrarnej w polskim rolnictwie. Małe gospodarstwa, produkujące zazwyczaj na własne lub lokalne potrzeby, nie wymagały rozbudowanej sieci transportowej. Natomiast wielkoobszarowe państwowe gospodarstwa rolne budowały własną infrastrukturę. Restrukturyzacja obszarów wiejskich, a przede wszystkim rolnictwa, jest okazją do modernizacji infrastruktury drogowej. Względy finansowe nie pozwolą na kompleksową przebudowę dróg na polskiej wsi, dlatego należy wyznaczyć kolejność prac modernizacyjnych. Zaproponowana metodyka opracowania studium jakości dróg obejmuje zarówno analizy kartograficzne i planistyczne, inwentaryzację terenową oraz konsultacje społeczne. Wyniki mogą stanowić podstawę do ustalenia optymalnego wykorzystania środków remontowych finansowych. ...

Planowanie urządzenioworolne jako proces w etapie przygotowawczym do przeprowadzenia scalenia gruntów

Scalenie gruntów jest inwestycją, wymagającą odpowiedniego przygotowa-nia i zaplanowania. Zgodnie z aktami prawnymi regulującymi postępowanie scale-niowe, opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów jest wystarczające na etapie prac przygotowawczych. Teza niniejszej pracy jest następująca: w przypad-ku opracowanego planu urządzenioworolnego wsi, w której ma być przeprowa-dzone scalenie gruntów, możliwe jest wykorzystanie wybranych wniosków wyni-kających z przeprowadzonego postępowania planistycznego dla potrzeb opracowania założeń do projektu scalenia gruntów. Zakres tematyczny planu urzą-dzenioworolnego jest znacznie szerszy. Wskazane jest więc wykorzystanie doku-mentacji już istniejącej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest określenie zakre-su wspólnej problematyki tych dokumentów. ...