Jakość dróg transportu rolnego – propozycja zasad ustalania kolejności modernizacji

Słowa kluczowe: jakość dróg transportu rolnego, plan urządzenioworolny

Streszczenie:

W pracy przedstawiona została metodyka zastosowana do wyznaczenia odcinków dróg transportu rolnego i ich kolejności wymagających przeprowadzenia prac remontowych. Powszechnie wiadomo, że jakość dróg transportu rolnego w Polsce nie odpowiada wymaganiom stawianym im przez rolników. Drogi są za wąskie oraz charakteryzują się niewystarczającą wytrzymałością aby można było wykorzystywać nowoczesne urządzenia i maszyny rolnicze. Złe drogi wynikają z dotychczasowej niekorzystnej struktury agrarnej w polskim rolnictwie. Małe gospodarstwa, produkujące zazwyczaj na własne lub lokalne potrzeby, nie wymagały rozbudowanej sieci transportowej. Natomiast wielkoobszarowe państwowe gospodarstwa rolne budowały własną infrastrukturę. Restrukturyzacja obszarów wiejskich, a przede wszystkim rolnictwa, jest okazją do modernizacji infrastruktury drogowej. Względy finansowe nie pozwolą na kompleksową przebudowę dróg na polskiej wsi, dlatego należy wyznaczyć kolejność prac modernizacyjnych. Zaproponowana metodyka opracowania studium jakości dróg obejmuje zarówno analizy kartograficzne i planistyczne, inwentaryzację terenową oraz konsultacje społeczne. Wyniki mogą stanowić podstawę do ustalenia optymalnego wykorzystania środków remontowych finansowych.

Cytowanie:

Dzikowska T. 2008, vol. 5. Jakość dróg transportu rolnego – propozycja zasad ustalania kolejności modernizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03