Procedura wydawnicza

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS


CZASOPISMO NAUKOWE KOMISJI TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY WSI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
POLISH ACADEMY OF SCIENCES, CRACOW BRANCH, COMMISSION OF TECHNICAL RURAL INFRSTRUCTURE

ISSN: 1732-5587           e-ISSN: 2956-7971

 


 

INFORMACJA WYDAWNICZA

Obowiązuje od: styczeń 2022 r.

 

Czasopismo o powyższym, dwujęzycznym tytule jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Zgłoszony do publikacji artykuł, winien być oryginalnym opracowaniem Autora z tytułowego zakresu czasopisma, poświęconym problematyce: badawczej, projektowej, konstrukcyjnej, koncepcyjnej, ekonomicznej, metodycznej, teoretycznej. Zgłoszony tekst nie może być wcześniej publikowany i nie może być zgłoszony do druku w innym wydawnictwie, nie narusza interesów prawnych i materialnych innych osób, w rozumieniu polskiej Ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. No 24, poz.83).

 

Zgloszenie artykułu

 

Redakcja przyjmuje, że Autor, przesyłając artykuł do druku, w ten sposób oświadcza, że jest upoważniony do tego, oraz zapewnia, że artykuł ten jest oryginalny i nie był wcześniej drukowany gdzie indziej i nie jest wysłany do druku gdzie indziej oraz że po jego wydrukowaniu copyright do tego artykułu uzyskuje Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.

Zgłoszony do publikacji manuskrypt nie może przekraczać 10 stron pisma komputerowego w formacie arkusza A4, pisanego czcionką Times New Roman.

Polski tytuł artykułu ma być napisany wersalikami, pogrubionymi, 12 p., z odstępem 1.0.
Angielski tytuł artykułu ma być poniżej, tą samą czcionką, lecz kursywą.
Między oboma tytułami ma być podany poniżej imię i nazwisko Autora/Autorów, (11 p., pogrubione, kursywą), w odstępie 1,5 pod polskim tytułem. Pod personaliami Autora (czcionką 8 p), ma być zasadnicza afiliacja Autora.
Tytuł angielski ma być w odstępie 1,5 pod nazwiskiem.
Streszczenie polskie, 10 p, odstęp 1,0 ma podawać konieczne fakty związane z artykułem, krótki cel badań, najważniejsze wyniki, znaczące wnioski. Maksimum 500 słów. Należy wystrzegać się cytowania.
Streszczenie angielskie (Abstract) ma być wierną kopią streszczenia polskiego( kursywa).
Słowa kluczowe (Keywords), to najwyżej 6 słów oddających istotne problemy artykułu.
Dalsza część artykułu, podzielona na rozdziały ma być pisana czcionką 11p., z odstępem między wierszami 1,5, przy czym tytuły rozdziałów maja być pisane pogubionymi wersalikami 11 p. Rozdziałów nie należy numerować.
Wprowadzenie (Wstęp) ma podawać ogólne tło problemu, z analizą literatury.
Materiał i metody podaje opis stosowanej metody badań z powołaniem się na literaturę oraz uwypuklenie własnych propozycji, z podaniem kierunków ich dalszego rozwoju.
Wyniki i dyskusja mogą być podane łącznie lub osobno. Formuły matematyczne należy przygotować w edytorze Microsoft Equation (lub tożsamym), zmienne winny być podane kursywą, wszystko czcionką 11 p. Równania winny być numerowane.
Wnioski maja wynikać z badań i mają podkreślać ich istotność.
Podziękowania, powinny wskazywać na źródło finansowania badań oraz publikacji.
Literatura winna być podana na końcu (10 p.). Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście. Nie należy numerować / wypunktowywać kolejnych prac, natomiast należy każdą nową pracę zacząć bez wcięcia, po czym kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z odstępem 1,0 przy czym każda pozycja winna być oddzielona podwójnym odstępem. Poszczególne pozycje winny być podane alfabetycznie, zgodnie z APA.

Tabele, rysunki i fotografie winny być w wersji wklejonej w tekst, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo niewielkiego ich przesuwania, w trakcie składu artykułu.
Tabele, numerowane cyframi arabskimi. Tytuły winny być nad tabelami, również w tłumaczeniu angielskim. Wielkość czcionki tytułowej: 10 p., (Tabela 1. Table 1.) Rozmiar tabeli nie powinien przekraczać powierzchni 13 cm x 19 cm, z wyjątkiem przypadku, gdy tabela przekracza powierzchnię arkusza i musi być drukowana oddzielnie. Tabele należy wypełniać tekstem o wielkości 9 p., odstęp pojedynczy, grubość linii wewnętrznych 0,5 p.
Rysunki, fotografie, schematy numerowane cyframi arabskimi. Wszystkie ilustracje winny być podpisane pod rysunkiem, czcionką wielkości 10 p. w dwóch językach (Rysunek 1, Figure 1.) Drukujemy w kolorze, przy czym prosimy o dobieranie kolorów kontrastowych. Opisy wewnętrzne rysunków, wyłącznie w kolorze czarnym. Minimalna rozdzielczość plików formatu JPEG, TIFF - 600 dpi.

Wzory należ wpisywać czytelnie czcionką 11 p. (nie podawać w formie obrazów). Układ SI. Zaleca się stosować edytor równań np. Microsoft Equation (lub tożsamy). Nie należy stosować przypisów.

Zachecamy do podawania numeru ORCID.

Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia / deklaracji dla autorów, dostępnej poniżej.

Gotowy artykuł należy przesłać na adres: infraeco.english@gmail.com


Poniżej znajduje się przykładowy dokument, przykładowa lista referencyjna, deklaracja i formularz recenzji:

 

Procedura recenzowania


Artykuł, należy przysyłać na adres Redakcj. Nadesłany artykuł zostaje poddany ocenie wstępnej, przy udziale Redaktora Działowego i po pozytywnej ocenie zostaje kierowany do recenzji do dwóch Recenzentów. Decyzję o wyborze Recenzentów podejmuje Redaktor naczelny. Zarówno nazwiska Autorów jak i Recenzentów są utajnione. Raz w roku Redakcja upublicznia nazwiska Recenzentów. Recenzja wykonywana jest na formularzu upublicznionym na stronie internetowej.

Po zrecenzowaniu pracy, Redakcja dokonuje kolejnej kwalifikacji artykułu. W przypadku dwóch pozytywnych ocen praca automatycznie kierowana jest do dalszego postępowania. W przypadku jednej negatywnej recenzji, Redaktor Działowy przeprowadza dodatkową ocenę, lub kieruje artykuł do trzeciego Recenzenta, którego ocena decyduje o dalszym postępowaniu. Dwie negatywne oceny lub przewaga dwóch negatywnych w zbiorze trzech, eliminuje artykuł z postępowania. Następnie Redakcja zwraca zrecenzowany artykuł do Autora korespondencyjnego, który w ciągu dziesięciu dni winien odnieść się do recenzji, poprawić artykuł zgodnie z wskazówkami Recenzentów. Autor uzupełnia manuskrypt o  dane osobowe (imiona i nazwiska Autorów wraz z afiliacją - miedzy tytułami artykułu, oraz dane personalne Autorów wraz z adresami na końcu artykułu) i odsyła.

 

W 2023 i 2024 r. nadesłane artykuły będą opublikowane bez opłaty (APC).

 

Ghostwriting i guest authorship


Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej. Aby im przeciwdziałać, redakcja prosi o wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie www.infraeco.pl. Redakcja uważa, że główną odpowiedzialność za te oświadczenia ponosi Autor przesyłający manuskrypt. Redakcja jest zobowiązana do zgłoszenia każdego wykrytego przypadku ghostwriting i guest authorship oraz plagiatu odpowiednim instytucjom.

Artykuły drukowane są na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

 

Informujemy, że przewidywany czas procedowania artykuły wynosi około 120 dni, natomaist Autorzy otrzymują decyzję o przyjeciu artykułu do procedowania (podejmowaną przez Redkatora Sekcyjnego) do 10 dni od zgłoszenia. 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: