Planowanie urządzenioworolne jako proces w etapie przygotowawczym do przeprowadzenia scalenia gruntów

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, założenia do projektu scalenia gruntów, plan urządzenioworolny

Streszczenie:

Scalenie gruntów jest inwestycją, wymagającą odpowiedniego przygotowa-nia i zaplanowania. Zgodnie z aktami prawnymi regulującymi postępowanie scale-niowe, opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów jest wystarczające na etapie prac przygotowawczych. Teza niniejszej pracy jest następująca: w przypad-ku opracowanego planu urządzenioworolnego wsi, w której ma być przeprowa-dzone scalenie gruntów, możliwe jest wykorzystanie wybranych wniosków wyni-kających z przeprowadzonego postępowania planistycznego dla potrzeb opracowania założeń do projektu scalenia gruntów. Zakres tematyczny planu urzą-dzenioworolnego jest znacznie szerszy. Wskazane jest więc wykorzystanie doku-mentacji już istniejącej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest określenie zakre-su wspólnej problematyki tych dokumentów.

Cytowanie:

Dzikowska T. 2011, vol. 8. Planowanie urządzenioworolne jako proces w etapie przygotowawczym do przeprowadzenia scalenia gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04