Optymalny wybór lokalizacji inwestycji w gospodarce nieruchomościami

Słowa kluczowe: gospodarka nieruchomościami, inwestycje celu publicznego, optymalizacja, lokalizacja, Delphi

Streszczenie:

Zadaniem gospodarki nieruchomościami jest takie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, aby sukcesywnie realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. Decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego, mają duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Powinny być podejmowane na podstawie wcześniej opracowanej i przyjętej strategii zdefiniowanej w sposób sformalizowany. Problemy decyzyjne można rozwiązywać, korzystając z teorii optymalizacji. W pierwszej części pracy przeprowadzono interpretację pojęcia optymalizacja, jako podejścia do rozwiązania problemu dotyczącego lokalizacji obiektów inwestycyjnych celu publicznego. Każdy zakładany efekt, można wyrazić przez zależność funkcyjną. Znalezienie wartości zmiennych decyzyjnych, dla których funkcja osiąga minimum lub maksimum w zbiorze dopuszczalnych rozwiązań jest optymalnym wariantem projektu inwestycyjnego. Tak postawione problemy dotyczą również zadań realizowanych w gospodarce nieruchomościami. Właściwa lokalizacja inwestycji zapewni zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska dając jednoczenie korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. Do działań w tym zakresie zobowiązuje nas także członkowstwo w Unii Europejskiej. Polska, jako pełnoprawny członek UE, wdraża zasady obowiązujące w państwach członkowskich. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami wyróżnia się między innymi wytyczne zarządzania terenami. Z przepisów UE wynika, że zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska ma swoje odzwierciedlenie w gospodarce nieruchomościami w trzech aspektach: ochrony środowiska, zanieczyszczenia środowiska oraz rekultywacji gruntów. Opracowanie metodyki optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego jest jednym z działań prowadzących do realizacji przepisów UE w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska. W rozdziale drugim wskazano rodzaje inwestycji celu publicznego w gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W aspekcie wymienionych przepisów gospodarowanie nieruchomościami zdefiniowano, jako zespół działań prawnych, technicznych i ekonomicznych zmierzających do uzyskania optymalnego stanu nieruchomości. Wymaga to integracji gospodarki nieruchomościami z systemami: planowania przestrzennego, katastralnymi, ksiąg wieczystych, a także infrastrukturą danych przestrzennych. Rozdział trzeci obejmuje interpretację i ocenę metod wielokryterialnych stosowanych w przestrzennej analizie decyzyjnej. Wykonany przegląd literatury przedmiotu, wskazuje na nieznaczne jeszcze wykorzystanie tych metod w Polsce. W świecie metody wielokryterialne są już szeroko stosowane w rozwiązywaniu zadań inżynierskich i coraz częściejw gospodarce nieruchomościami przy wyborze lokalizacji inwestycji celu publicznego takich jak: lotniska, miejsca składowania odpadów komunalnych, zakłady przemysłowe, itp. Przeprowadzona ocena metod wykorzystywanych dotychczas, wykazała ich ograniczone możliwości łączenia cech ilościowych i jakościowych. W przypadku wskazania lokalizacji obiektu inwestycyjnego, organ podejmujący decyzję powinien mieć możliwość optymalnego usytuowania obiektu w danej miejscowości. Optymalna lokalizacji to podanie współrzędnych obszaru charakteryzującego się najlepszymi warunkami w aspekcie rozpatrywanych kryteriów. Z tego powodu podjęto próbę opracowania metodyki optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego. Analizy matematyczne oraz wykonane badania i ich wyniki przedstawiono w kolejnych rozdziałach pracy.Opracowany model oparto na metodzie całkowania powierzchniowego. Funkcja podcałkowa określa powierzchnię utworzoną przez wartości kryteriów w punktach węzłowych siatki kwadratów. Dane do realizacji zadania pochodziły z dostępnych i obecnie coraz bardziej powszechnych systemów informacji przestrzennej. Model optymalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia w swoim algorytmie metodę analitycznego procesu hierarchicznego. Numeryczna wizualizacja obszarów optymalnych do lokalizacji obiektów inwestycyjnych opracowana została w środowisku Delphi.
Metodyka optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego w gospodarce nieruchomościami wraz z opracowaną przez autora nakładką aplikacyjną LandRange, została przetestowana na obiektach modelowych i rzeczywistych.

Cytowanie:

Siejka M. 2015. Optymalny wybór lokalizacji inwestycji w gospodarce nieruchomościami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ IV (2 (Nov 2015))