ANALIZA NIEZGODNOŚCI OZNACZEŃ KLASOUŻYTKÓW ZE SPECYFIKACJĄ POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Słowa kluczowe: kataster nieruchomości, klasoużytki, specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów

Streszczenie:

Obecnie, w świetle budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, konieczności implementacji dyrektywy INSPIRE oraz potrzeby harmonizacji i interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, utrzymanie danych ewidencyjnych w stanie aktualnym oraz zgodnym ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków jest w Polsce niezwykle istotne. Szczególnymi danymi katastralnymi są dane dotyczące użytków gruntowych, w tym klasoużytków.
Celem pracy jest analiza niezgodności oznaczeń klasoużytków (atrybut OKU w bazie danych ewidencyjnych) ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków. Badania przeprowadzono w oparciu o bazy danych ewidencyjnych dla wybranych obrębów wiejskich w programie EWMAPA. Na podstawie badań wskazano najczęściej występujące rodzaje niezgodności. Wyniki badań skonfrontowano z istniejącymi przepisami prawa, w celu wskazania czynników mających wpływ na występowanie w bazie danych ewidencji gruntów analizowanych niezgodności. Zaproponowano zmiany w przepisach prawa umożliwiające wyeliminowanie najczęściej występujących niezgodności.

Cytowanie:

Stańczuk-Gałwiaczek M. 2018, vol. 15. ANALIZA NIEZGODNOŚCI OZNACZEŃ KLASOUŻYTKÓW ZE SPECYFIKACJĄ POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ III (1)