WPŁYW ZMIAN ZACHODZĄCYCH W PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – CZĘŚĆ II (STUDIUM PRZYPADKÓW)

Słowa kluczowe: Zasób Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe, rehabilitacja obszarów zdegradowanych

Streszczenie:

Opracowanie stanowi część drugą rozważań naukowych dotyczących zmian zachodzących w obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. W artykule stanowiącym kontynuację części pierwszej przedstawiono próbę autorskich rozwiązań w zakresie rehabilitacji obszarów zdegradowanych po byłych fermach hodowlanych. W każdym z wybranych obiektów zidentyfikowano inny rodzaj konfliktu wynikający z występowania obszarów zdegradowanych (społeczny, przestrzenny i środowiskowy). W trakcie prowadzonych badań opracowano metodę polegającą na połączeniu zastosowania instrumentów planistycznych, oraz instrumentów finansowych (rekompensaty), które możliwe są do zastosowania w momencie sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa. Zastosowane w badaniach autorskie podejście dotyczące rehabilitacji obszarów zdegradowanych wynika zarówno z doświadczeń praktycznych związanych z prowadzonymi pracami planistycznymi (urbanistyka), jak również prac teoretycznych z zakresu finansowych skutków przekształceń przestrzennych.

Cytowanie:

Łaguna D., Zapotoczna M. 2018, vol. 15. WPŁYW ZMIAN ZACHODZĄCYCH W PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – CZĘŚĆ II (STUDIUM PRZYPADKÓW). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ I (1)