WPŁYW ZMIAN ZACHODZĄCYCH W PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – CZĘŚĆ I

Słowa kluczowe: miejscowości popegeerowskie, jakość życia, restrukturyzacja, prywatyzacja, zmiany społeczno-gospodarcze, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Streszczenie:

Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.

Cytowanie:

Zapotoczna M., Łaguna D. 2018, vol. 15. WPŁYW ZMIAN ZACHODZĄCYCH W PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – CZĘŚĆ I. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ I (1)