ANALIZA STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

Słowa kluczowe: użytkowanie gruntów, gospodarowanie ziemią, Wrocławski Obszar Funkcjonalny

Streszczenie:

W niniejszym artykule przedstawiono opis wyników analiz statystycznych dotyczących różnych form użytkowania gruntów na Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF). Celem było porównanie struktury użytkowania gruntów w gminach WrOF, rozpoznanie jej zmian oraz wpływu na tę zmianę odległości od granic Wrocławia. Analizom poddano użytkowanie gruntów w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich w latach 2012 - 2014. Wrocławski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zachodzących zmian. Największe przekształcenia dotyczą gmin zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Wyjątek stanowią gminy Wisznia Mała oraz Oborniki Śląskie. Znaczny spadek powierzchni użytków rolnych zanotowano w gminie Długołęka oraz Kobierzyce. W planowaniu rozwoju WrOF należy dążyć do zwiększenia efektywności wykorzystania terenów już zurbanizowanych, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę gruntów rolnych i leśnych oraz ograniczenie nadmiernego rozlewania się strefy podmiejskiej Wrocławia

Cytowanie:

Warczewska B., Warczewski W. 2017, vol. 14. ANALIZA STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)