DYNAMIKA ZMIAN WARUNKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W GMINACH POWIATU KRAKOWSKIEGO W LATACH 2010-2014

Słowa kluczowe: metoda typologii, ranking gmin, dynamika zmian, rozwój społeczno-gospodarczy, lokalne determinanty rozwoju

Streszczenie:

Artykuł przedstawia dynamikę zmian społeczno-gospodarczych w gminach powiatu krakowskiego. Dla potrzeb analiz zdefiniowano zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego przy pomocy zmiennych skupionych w czterech grupach informacyjnych. Do analiz wybrano czynniki demograficzne, czynniki o charakterze ekonomicznym, zmienne opisujące infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Analizę zmian w badanym okresie przeprowadzono w oparciu o procedurę typologiczną dokonując delimitacji gmin powiatu krakowskiego, oraz określając grupy gmin homogenicznych. Wartości zmiennych przyjętych do analiz pochodzą ze źródeł statystyki publicznej (GUS) z lat 2010-2014. W wyniku przeprowadzonej procedury typologicznej określono typy gmin jednorodnych pod kątem warunków społeczno-gospodarczych w badanych latach, opierając się na wybranych cechach diagnostycznych. Przedstawiono ranking gmin, a także porównano dynamikę zmian rozwoju społeczno-gospodarczego w badanym okresie w poszczególnych gminach powiatu krakowskiego.

Cytowanie:

Prus B., Dudzińska M. 2017, vol. 14. DYNAMIKA ZMIAN WARUNKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W GMINACH POWIATU KRAKOWSKIEGO W LATACH 2010-2014. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)