POZIOM UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH GMIN, A SKUTECZNOŚĆ I WIELKOŚĆ POZYSKANEGO WSPARCIA Z FUNDUSZY UE NA REALIZACJE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - STUDIUM PRZYPADKÓW

Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, fundusze UE, inwestycje infrastrukturalne

Streszczenie:

Fundusze pomocowe UE umożliwiły gminom realizację kosztownych inwestycji infrastrukturalnych podnoszących standard życia mieszkańców, a co za tym idzie ich konkurencyjność. Realizowane inwstycje wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy, co szczególnie widoczne jest w przypadku gmin wiejskich. Wynika stąd, że środki pomocowe UE stanowią instrument polityki rozwoju zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Sprzyjają bowiem realizacji inwestycji powiększającej potencjał rozwojowy gmin. Gminy z różną aktywnością i skutecznością sięgają po fundusze unijne. Stąd celem artykułu jest próba znalezienia zależności pomiędzy wysokością pozyskanego wsparcia finansowego na inwestycje infrastrukturalne a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Badaniami objęto pięć gmin wiejskich zlokalizowanych w trzech regionach statystycznych Polski (NUTS 1) - północnym, północno-zachodnim oraz wschodnim. Analizy przeprowadzono bazując na kwerendzie literatury, a także przy użyciu prostych metod statystycznych. Badania przeprowadzono w kilku etapach, dokonując analizy realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, a także metawskaźnika ukazującego w sposób syntetyczny uwarunkowania społeczno-gospodarcze gmin. Analizę zależności pomiędzy poziomem uzyskanego wsparcia UE a rozwojem społeczno-gospodarczym przeprowadzono przy pomocy wskaźnika korelacji Pearsona.

Cytowanie:

Dudzińska M., Prus B. 2017, vol. 14. POZIOM UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH GMIN, A SKUTECZNOŚĆ I WIELKOŚĆ POZYSKANEGO WSPARCIA Z FUNDUSZY UE NA REALIZACJE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - STUDIUM PRZYPADKÓW. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)