PROCEDURY AKTUALIZACJI DANYCH KATASTRALNYCH W OBECNYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH

Słowa kluczowe: dane katastralne, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, przepisy prawne

Streszczenie:

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), jako podstawowy system informacji o terenie dostarcza danych na potrzeby planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej, ewidencji gospodarstw rolnych. Aby ewidencja ta była przydatna do ww. celów, musi być aktualna, wiarygodna i prowadzona w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zadań starosty wykonywanych w ramach prowadzenia tego systemu. Potrzeba utrzymana w aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wynika także z centralnego położenia wśród rejestrów wchodzących w skład budowanej infrastruktury informacji przestrzennej.
W artykule zostaną omówione aspekty prawne i organizacyjne procesu aktualizacji danych ewidencyjnych (przedmiotowych i podmiotowych) w obecnych uwarunkowaniach prawnych.

Cytowanie:

Konieczna J., Konieczny D. 2017, vol. 14. PROCEDURY AKTUALIZACJI DANYCH KATASTRALNYCH W OBECNYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)