PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ HIPOTEKĄ W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O KSIĘDZE WIECZYSTEJ I HIPOTECE

Słowa kluczowe: podział nieruchomości, księgi wieczyste, hipoteka

Streszczenie:

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 2013 r. uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką. Przepisy ustawy obowiązujące przed jej zmianą w kwestii zniesienia współwłasności nieruchomości przez podział, na której ustanowiono hipotekę były niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ hipoteką były obciążone części ułamkowe wszystkich nowo wydzielonych nieruchomości.
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z aspektami prawnymi procedury bezciężarowego odłączenia nowej nieruchomości powstałej w wyniku podziału z dotychczasowej księgi wieczystej z prawomocnie wpisaną hipoteką.

Cytowanie:

Trystuła A. 2017. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ HIPOTEKĄ W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O KSIĘDZE WIECZYSTEJ I HIPOTECE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ I (1)