ODDZIAŁYWANIE INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ NA PRZESTRZEŃ ROLNICZĄ

Słowa kluczowe: infrastruktura przesyłowa, urządzenia przesyłowe, przestrzeń rolnicza.

Streszczenie:

Charakterystyczną cechą infrastruktury przesyłowej jest jej przebieg przez bardzo dużą liczbę nieruchomości charakteryzujących się różnorodnym statusem ochronnym (grunty rolne i leśne, obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, grunty zabytkowe, tereny zurbanizowane, grunty zagrożone powodziami). Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając fakt, że grunty rolne i leśne w Polsce stanowią ok 91% powierzchni kraju, a sieć Natura 2000 pokrywa ok. 20% jej powierzchni lądowej, należy stwierdzić, że skala wpływu urządzeń przesyłowych na przestrzeń rolniczą jest bardzo duża.
Celem niniejszego artykułu jest analiza oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć na przestrzeń rolniczą, na etapie fazy realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzenia przesyłowego.

Cytowanie:

Sajnóg N., Sobolewska-Mikulska K. 2017, vol. 14. ODDZIAŁYWANIE INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ NA PRZESTRZEŃ ROLNICZĄ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)