Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości

Słowa kluczowe: status budynku, kontur budynku, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kataster nieruchomości, aktualizacja bazy danych

Streszczenie:

W niniejszym opracowaniu zostaną poddane analizie zmiany w przepisach prawa dotyczących ujawniania budynków w katastrze nieruchomości, zawarte w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzane do niego podczas kolejnych nowelizacji, czyli w 2013 r. oraz w 2015 r., w odniesieniu do tekstu pierwotnego z 2001 r. Na tym tle zostanie przedstawiona problematyka częściowej utraty aktualności bazy danych dla budynków ujawnionych w niej na podstawie poprzedniego brzmienia zapisów rozporządzenia w sprawie EGiB, dokonująca się z dniem wejścia w życie kolejnej nowelizacji rozporządzenia.
Analizie zostaną poddane skutki tych nowelizacji, z których część należy uznać za pozytywne, ponieważ nowe zapisy doprecyzowały wcześniejsze sformułowania, które pozostawały niejasne i dawały podstawę do niejednoznacznej interpretacji danych ewidencyjnych budynku. Jednak inna część znowelizowanych zapisów powoduje, że dla budynków ujawnionych w katastrze nieruchomości, pomimo braku dokonania w nich jakichkolwiek zmian konstrukcyjno-budowlanych, nieaktualne stają się ich istotne dane ewidencyjne, jak na przykład status budynku czy kontur budynku i wynikająca z niego powierzchnia zabudowy.

Cytowanie:

Buśko M. 2016, vol. 13. Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))