Wpływ warunków wodnych na zawartość makro i mikroskładników w liściach drzew pestkowych. cz. i. śliwa odm. ‘Amers’ i ‘Cacańska Rana’

Słowa kluczowe: nawadnianie, zawartość makro- i mikroskładników, śliwa, odmiany

Streszczenie:

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2012 w Stacji Doświadczalnej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego. Gleba, na której zostało założone doświadczenie zaliczana jest do IV b klasy bonitacyjnej, kompleksu żytniego dobrego, a pod względem uprawy do gleb lekkich o małej retencji wody użytecznej. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków u układzie niezależnym, w czterech powtórzeniach. Pomiędzy drzewami utrzymywano krótko ściętą murawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Badano wpływ nawadniania uzupełniającego na zawartość makro- i mikroskładników w liściach śliwy odm. 'Amers' i ‘Cacańska Rana'. Schemat doświadczenia obejmował poletka kontrolne, bez nawadniania - O oraz poletka nawadniane - W. Nawadnianie stosowano według wskazań tensjometru, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej -0,01 MPa. Do nawadniania użyto zraszaczy typu Hadar o zasięgu r = 2m.W zależności od sumy opadów w poszczególnych latach zastosowano od 11,8 do 14,0 m3 wody. Badania wykazały, że obie badane odmiany drzew pestkowych reagowały podobnie na zastosowany czynnik wodny. W liściach pobranych z drzew nawadnianych zanotowano tendencję do zmniejszenia koncentracji azotu, a zwiększenia fosforu. Podobną reakcję obu odmian stwierdzono również w przypadku koncentracji potasu i wapnia. Ponadto na obiektach, na których zanotowano wzrost zawartości cynku wyraźnie obniżała się koncentracja żelaza. Zależność ta szczególnie zaznaczyła się w liściach odmiany ‘Cacańska Rana'.

Cytowanie:

Jaroszewska A., Podsiadło C., Kowalewska R. 2015. Wpływ warunków wodnych na zawartość makro i mikroskładników w liściach drzew pestkowych. cz. i. śliwa odm. ‘Amers’ i ‘Cacańska Rana’. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ II (1 (Apr 2015))