Wiek właściciela a infrastruktura transportowa jego gospodarstwa

Słowa kluczowe: transport, drogi, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa, wiek rolnika

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań dotyczących infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej badanych gospodarstw w kontekście wieku rolnika. W miarę wzrostu wieku rolnika maleje powierzchnia gospodarstwa wyrażona ilością ha UR od 35,63 do 20,34 ha UR. Wyposażenie w środki transportowe w sztukach na gospodarstwo , przy średniej 2,23 waha się od 2,23 (najniższy wiek) do 1,95 (wiek najwyższy). Fakt ten w połączeniu z wielkością gospodarstwa może świadczyć o wyższej efektywności pracy - wynikającej z doboru właściwych środków i lepszej organizacji ich pracy, lub o większym korzystaniu z usług transportowych. W transporcie wewnętrznym, przy średniej odległości 2,91 wyraźnie w miarę wzrostu wieku rolnika występuje tendencja korzystna tendencja zniżkowa. Przy znacznej odległości średniej w transporcie zewnętrznym 15,25 km w miarę wzrostu wieku rolnika następuje wyraźne jej zmniejszenie. Znamienny jest fakt zróżnicowania wielkości działek, średnio i we wszystkich wydzielonych grupach (od 0,09 do 14,00 ha). Wymiary podwórka umożliwiające bezkolizyjne manewrowanie danym rodzajem środka wskazują, iż w około 30% gospodarstw można dokonywać bezkolizyjnych manewrów zawracania - najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie występuje w grupie B. Kolejne elementy infrastruktury, jak szerokość wjazdu oraz nośność przepustu nie stanowią ograniczeń w możliwości zastosowania nowoczesnych środków transportowych

Cytowanie:

Kokoszka S. 2015, vol. 12. Wiek właściciela a infrastruktura transportowa jego gospodarstwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))