Prawne aspekty powojennych form organizacyjnych mających na celu usprawnienie produkcji rolnej

Słowa kluczowe: kolektywizacja rolnictwa, reforma rolna, ustawodawstwo

Streszczenie:

Proces kolektywizacji rolnictwa został narzucony przez władze PRL-owskie po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ówczesne władze podjęły próbę przymusowej zmiany struktury agrarnej obszarów rolniczych, poprzez łączenie gruntów rolnych w formy zbiorowe. Formy te powstały w oparciu o archaiczne już przepisy prawne, jednak pod zmienioną postacią funkcjonują po dzień dzisiejszy w gospodarce wolnorynkowej.
W artykule poruszone zostały kwestie związane z powstaniem oraz funkcjonowaniem w okresie Polski Ludowej gospodarstw rolnych. Przede wszystkim przeanalizowano polskie kołchozy - rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz polskie sowchozy - państwowe gospodarstwo rolne, zwracając szczególną uwagę na związane z nimi regulacje geodezyjno-prawne. Przejście z komunistycznego systemu społeczno-ekonomicznego na ustrój demokratyczny spowodowało potrzebę wprowadzenia nowych instytucji, zwrócenia bezprawnie przejętych gruntów, czy też utworzenia odpowiednich pojęć prawnych dostosowanych do wprowadzonych zmian ustrojowych. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania, bądź utworzenia aktów prawnych, które uregulowałyby ten problem. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę analizy i oceny przedmiotowej problematyki..

Cytowanie:

Ogórkiewicz M., Pęska A. 2014, vol. 11. Prawne aspekty powojennych form organizacyjnych mających na celu usprawnienie produkcji rolnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ IV (2 (Dec 2014))