Konflikty przestrzenne na terenach wiejskich – ignorancja czy niewiedza ? Studium przypadku

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

W artykule przedstawione zostały wybrane przypadki konfliktów przestrzennych występujących na terenach wiejskich. Analizie poddano zarówno obszary znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich jak i wewnątrz gmin typowo rolniczych. Napotkane problemy podzielić można na te, wynikające z istniejących uwarunkowań przyrodniczych oraz będące efektem błędu bądź niedopatrzenia przy planowaniu nowych funkcji. Następstwem wymienionych w artykule sytuacji są konflikty przestrzenne występujące na styku terenów o różnym przeznaczeniu. Konflikty te w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają komfortowe korzystanie z infrastruktury, prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw rolniczych, bezpieczne zamieszkanie na danym terenie. Efektem błędów popełnionych w procesie planowania przestrzennego oraz niedostateczne uwzględnianie naturalnych uwarunkowań występujących na danym terenie jest także zniszczenie mienia, narażenie gmin na znaczne koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wypłacania odszkodowań.

Cytowanie:

Jabłoński W., Mazurkiewicz K. 2014, vol. 11. Konflikty przestrzenne na terenach wiejskich – ignorancja czy niewiedza ? Studium przypadku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ IV (2 (Dec 2014))