Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno

Słowa kluczowe: bilans wodny, zmienność wilgotności gleb, stacja monitoringowa Tuczno

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono zakres badań hydrologicznych oraz ich wyniki uzyskane w roku 2013 na stacji monitoringowej w Nadleśnictwie Tuczno. Powierzchnia poddana analizom położona jest w północno-zachodniej części Polski na terenie województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zmierzono trzy z czterech składowych bilansu wodnego w profilu pionowym: opad atmosferyczny (P), ewapotranspirację (E) oraz zmianę retencji (wilgotność gleby) (ΔR). Odpływ (H) natomiast obliczono ze wzoru: H = P - E - ΔR. Do pomiarów ww. parametrów wykorzystano aparaturę pomiarową składającą się z: - deszczomierzy korytkowych TPG-124-H24 - A-STER i WXT520 - Vaisala (opad atmosferyczny); - system kowariancji wirów (anemometr CSAT3 Campbell Sci. i analizator gazowy LI-7500 - Licor) - pomiar ewapotranspiracji; - reflektometry Campbell Sci. - CS616 (metoda TDR - wilgotność gleby). Obliczone na podstawie zmian wilgotności gleby zmiany retencji dla przedziałów 30 minutowych wykazują synchroniczne fluktuacje do odpowiednich sum opadów atmosferycznych. Amplitudy zmienności wilgotności gleb są odwrotnie proporcjonalne do głębokości p.p.t. (poniżej poziomu terenu). Obliczona średnia wartość odpływu jednostkowego oscyluje w normowym zakresie dla tego regionu.

 

 

Cytowanie:

Urbaniak M., Olejnik J., Ziemblińska K., Miler A., Krysztofiak A. 2014, vol. 11. Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))