Udział społeczeństwa w ochronie zieleni na obszarach innych niż leśne

Słowa kluczowe: udział społeczeństwa, ochrona zieleni, prawo ochrony środowiska

Streszczenie:

Artykuł porusza problematykę funkcjonujących w Polsce instrumentów prawnych mających na celu ochronę zieleni (drzew i krzewów) na terenach innych niż leśne koncentrując się na udziale społeczeństwa w ochronie zieleni. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na usunięcie drzewa wyklucza udział społeczeń-stwa, natomiast wymagany jest jego udział w tworzeniu aktów planowania przestrzennego, które określają zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
W krajobrazie rolniczo-wiejskim strata w środowisku spowodowana usunięciem drzewa jest szczególnie wi-doczna. Udział społeczeństwa w procesie podejmowaniu decyzji ma gwarantować lepsze postanowienia oraz uniknięcie konfliktów społecznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w polski systemie prawnym chroniącym zieleń na obszarach innych niż leśne możliwy jest udział społeczeństwa nie będącego stroną w po-stępowaniu.

Cytowanie:

S., Oleszek J., S., K. 2014. Udział społeczeństwa w ochronie zieleni na obszarach innych niż leśne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014))