Budowle wodne i melioracyjne Lubelszczyzny

Słowa kluczowe: retencja wodna, melioracje, ekosystem, susza hydrologiczna, zlewnia, zasoby wodne.

Streszczenie:

Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i jeden z niewielu krajów europejskich, który zagrożony jest deficytem wody. Zasoby wodne wód powierzchniowych w woj. lubelskim są znacznie niższe niż średnie w kraju i należą do najmniejszych w Polsce. Zobowiązuje to do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi, ze szczególną ich ochroną pod względem jakościowym i ilościowym. Najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem kształtowania zasobów wodnych jest retencjonowanie wód powierzchniowych dla łagodzenia deficytu wody, w szczególności w okresach suszy. Podstawowym zadaniem rolnictwa w kraju i w woj. lubelskim (dobre gleby) jest zaspokojenie ludności na stale wzrastające zapotrzebowanie na żywność. Głównym czynnikiem służącym do osiągnięcia coraz to wyższych efektów produkcyjnych są melioracje wraz z budowlami wodno - melioracyjnymi. Pozwalają one na racjonalne wykorzystanie obiegu wody w środowisku kształtowanym przez człowieka dla potrzeb rolnictwa. Podano stan, wybrane przykłady i potrzeby stosowania budowli wodno - melioracyjnych w systemach melioracyjnych dla racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie.

 

 

Cytowanie:

Pichla A., Jakimiuk S. 2014, vol. 11. Budowle wodne i melioracyjne Lubelszczyzny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))