SKUTKI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I NIKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH W ROLNICTWIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Słowa kluczowe: klęska żywiołowa, niekorzystne zjawisko atmosferyczne, rolnictwo, straty, metoda, test chi-kwadrat

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę występowania klęsk żywiołowych na terenie województwa opolskiego w latach 2008-2010. Dane zostały uzyskane z protokołów strat gmin i miast, które powstały w wyniku ogłoszenia klęski i/lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na podstawie tych informacji dokonano analizy skali tego zjawiska. Przy wykorzystaniu testu statystycznego chi-kwadrat dokonano porównania w zakresie liczby gospodarstw objętych klęską, wielkości strat w zł i stopnia zniszczeń w % oraz liczby gospodarstw ubiegających się o kredyt w okresie trzech lat. Dane dotyczące częstości występowania klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w poszczególnych gminach przedstawiono na mapie województwa opolskiego. Przeprowadzone analizy i porównania statystyczne ukazują kwestię coraz częstszego występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i określają obszary, które szczególnie ucierpiały w latach 2008-2010. Analiza częstości występowania tych zjawisk w latach 2008-2010 zobrazowana na mapie wskazuje obszary szczególnie dotknięte oraz gminy, gdzie zniszczenia w rolnictwie występowały rzadziej. Można zatem wyodrębnić obszar północny i północno zachodni naszego regionu jako najbardziej narażony na straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i/lub klęskami żywiołowymi oraz część południową województwa, gdzie skala tych zjawisk jest mniejsza.

Cytowanie:

Musielak T., Matuszek D. 2013, vol. 10. SKUTKI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I NIKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH W ROLNICTWIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))