Testowanie przydatności wybranego odbiornika satelitarnego typu mobile mapper dla budowy bazy danych GIS w zakresie obiektów małej architektury

Słowa kluczowe: GPS, DGPS, WMS

Streszczenie:

Realizacja zadań z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazów wiejskich, zarządzania przestrzenią i planowania, wymaga posiadania odpowiednich danych geoinformacyjnych. Dane te gromadzone są obecnie w różnego rodzaju bazach, a kluczowym pytaniem jest ich aktualność i przydatność. Do prac geodezyjnych oraz do zbierania danych geoprzestrzennych dla sys-temów GIS najczęściej wykorzystywane są techniki satelitarnego pozycjonowania DGPS (Differential GPS) oraz RTK (Real Time Kinematic). W pracy przedstawiona została ocena przydatności wybranego odbiornika satelitarnego typu Mobile Mapper, Topcon GMS-2, do budowy bazy w zakresie obiektów małej architektury (kapliczki, krzyże przydrożne, pomniki, tablice pamiątkowe, itp.). Pomiary badawcze przeprowadzono w pasie drogi krajowej DK79 na odcinku Kraków - Sandomierz. W pracy wykazano, że zastosowana technika DGPS pozwala na lokalizację terenową obiektów w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1m. Efektem pracy jest powstanie bazy danych geograficznych pomierzonych obiektów w programie Quantum GIS (QGIS). Przedstawiona metodyka potwierdziła wysoką przydatność zaproponowanego rozwiązania przy stosunkowo niskich kosztach zestawu pomia-rowego.

Cytowanie:

Siejka Z. 2013. Testowanie przydatności wybranego odbiornika satelitarnego typu mobile mapper dla budowy bazy danych GIS w zakresie obiektów małej architektury. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 03 (2 (Sep 2013))