Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice

Słowa kluczowe: rolnicza przestrzeń produkcyjna, jakość i przydatność gleb, kategorie ochrony gleb

Streszczenie:

Artykuł opiera się na analizie wybranych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Tomice położonej w woj. małopolskim. Celem opracowania jest łączna ocena mierzalnych, środowiskowych zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy RP). Elementarne analizy dotyczyły jakości i przydatności rolniczej gleb, kategorii ochrony gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz stopni uwilgot-nienia gleb. Łączna ocena bonitowanych elementów pozwoliła na wyznaczenie te-renów rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej cennych pod kątem rolniczo-przyrodniczym. Kolejny aspekt dotyczył wyznaczenia terenów, które ze względu na swoje wadliwości, mogą stanowić rezerwę terenów przeznaczanych na cele nierolnicze. Do badania wybranych elementów środowiskowych rolniczej prze-strzeni produkcyjnej zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS.

Cytowanie:

Prus B., Salata T. 2013, vol. 10. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))