Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek w miejscowości Mciwojów, których właściciele zamieszkują poza jej obszarem. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: MKTopoGUTR, Plikpol i Pole, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 20 podstawowych cech rozłogu działek. Badanie ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne bądź optymalne. Uzyskane parametry poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.

Cytowanie:

Gniadek J. 2013, vol. 10. Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))