Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Słowa kluczowe: struktura przestrzenna gruntów, scalenia gruntów

Streszczenie:

Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych stanowi istotny element decydujący zarówno o celowości podejmowania prac scaleniowych, jak i prawdo-podobnych efektów takich działań. Identyfikacja obszarów, gdzie parametry określające strukturę obszarową gospodarstw są korzystne, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych.Artykuł przedstawia propozycję wskaźnika, który umożliwia ocenę struktury obszarowej jednostek rejestrowych należących do grupy rejestrowej 7.1 (go-spodarstwa indywidualne) z punktu widzenia identyfikacji obszarów kwalifikują-cych się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Wskazano na konieczność wprowadzenia takiego wskaźnika z uwagi na wady oceny struktury obszarowej gospodarstw w oparciu o znajomość jedynie przeciętnego obszaru gospodarstwa rolnego na danym obszarze. Wskaźnik obliczany jest na podstawie znajomości udziału procentowego poszczególnych grup obszarowych gospodarstw i umożliwia w o wiele większym stopniu diagnozę możliwych do uzyskania efektów prac sca-leniowych. Obliczenia związane z wyznaczeniem wartości proponowanego wskaźnika zostały wykonane dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego jakim jest powiat dąbrowski.

Cytowanie:

Janus J., Taszakowski J. 2013, vol. 10. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))