Porównanie akarofauny (acari) glebowej na gruntach porolnych i leśnych w początkowym etapie sukcesji leśnej

Słowa kluczowe: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, grunt leśny, grunt porolny, Acari, Oribatida.

Streszczenie:

W pracy przeprowadzono analizę zgrupowań roztoczy (Acari) glebowych - ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida) - na gruntach porolnych i leśnych w 5-letnich uprawach i 8-letnich młodnikach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) w Borach Tucholskich. Próbki do badań akarologicznych pobierano w latach 2006 i 2009 - w każdym roku w 3 sezonach: wiosną (w połowie maja), latem (na początku sierpnia) i jesienią (w połowie października). W uprawach na zalesionym terenie porolnym stwierdzono niższe zagęsz-czenie roztoczy niż na odnowionym gruncie leśnym. W fazie młodnika na wszyst-kich stanowiskach liczebność omawianych stawonogów w porównaniu z uprawą wzrosła. Najliczniejszymi roztoczami były mechowce: na gruncie porolnym ich udział w zgrupowaniach wynosił od 63 do 81%, a na gruncie leśnym był nieco wyższy - 79-87%. Ogółem na badanym terenie stwierdzono występowanie 39 ga-tunków mechowców - 25 występowało na gruncie porolnym i 29 na leśnym. Róż-norodność gatunkowa tych roztoczy w uprawie i młodniku w glebie leśnej była wyraźnie wyższa niż porolnej. Zalesienie terenu porolnego gatunkiem bioceno-tycznym, jakim jest brzoza, nie dało - w początkowym etapie sukcesji - spodzie-wanego efektu wzrostu różnorodności biologicznej. Najliczniejszymi mechowcami na badanym terenie, w zależności od wariantu doświadczenia, były: Tectocepheus velatus, Oppiella nova i Pergalumna nervosa.

Cytowanie:

Klimek A., Kowalska A. 2013, vol. 10. Porównanie akarofauny (acari) glebowej na gruntach porolnych i leśnych w początkowym etapie sukcesji leśnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))