Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, borówka wysoka, plon

Streszczenie:

Celem badań prowadzonych w latach 2009 - 2012 była ocena efektywności kroplowego nawadniania borówki przy uwzględnieniu różnych rozwiązań tech-nicznych instalacji nawodnieniowej. Badaniami objęto 5 odmian borówki wysokiej: ‘Bluecrop', ‘Chandler', 'Duke', ‘Nelson', ‘Spartan'. Zastosowano 4 warianty nawadniania: kontrola - bez nawadniania; nawadnianie kroplowe - jedna linia kroplująca na rząd (dawka wody 100%); nawadnianie kroplowe - dwie linie kro-plujące na rząd (dawka wody 125%); nawadnianie kroplowe - dwie linie kroplowe na rząd (dawka wody 200%). Częstotliwość nawadniania oraz ilość dostarczanej wody zależała od przebiegu pogody, a nawadnianie prowadzono w oparciu o pomiary siły ssącej gleby. W roku 2009 i 2010 sumaryczne długości przyrostów były najwyższe w kombinacji kontrolnej, istotnie wyższe niż w kombinacjach na-wadnianych (100% i 200% wody). W roku 2011 liczba przyrostów oraz ich suma-ryczna długość we wszystkich kombinacjach nawadnianych były istotnie wyższe niż w kombinacji kontrolnej (bez nawadniania). Obserwacje te potwierdziły się również w roku 2012. Średnio krzewy odmiany ‘Chandler' rosły najsłabiej, a najsilniej krzewy odmian ‘Bluecrop' i ‘Nelson'. Plonowanie borówki było bardzo zróżnicowane. Dopiero w 2012 roku plon w kombinacji kontrolnej był istotnie niższy w porównaniu do wariantów nawad-nianych. Średnio najobficiej plonowała odmiana ‘Chandler', a najsłabiej odmiana ‘Spartan'. Spośród badanych odmian największymi jagodami wyróżniała się od-miana ‘Chandler', a najmniejszymi odmiana ‘Duke'.

Cytowanie:

Tryngiel-Gać A., Treder W., Krawiec A. 2013, vol. 10. Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (1 (Jun 2013))