Stan zanieczyszczenia zbiornika nr II w Siemiatyczach a jego walory użytkowe

Słowa kluczowe: zbiornik, zanieczyszczenie wód, zakwity sinicowe, walory użytkowe

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stopnia zanieczyszczenia Zbiornika nr II w Siemiatyczach oraz jego dopływów. Analizy wykazały nieza-dowalającą jakość wód oraz niemożność wykorzystania ich do celów kąpielisko-wych i nawodnień. Znaczące ilości zanieczyszczeń (substancja organiczna, azot ogólny, azotany, fosfor ogólny) są wprowadzane do Zbiornika przez dopływy; rzeki Kamiankę i Mahomet. Kamianka jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni, a Mahomet zbiera zanieczyszczenia z terenów rolniczych. Ilość biogenów spływająca do wód zbiornika powoduje rokroczne występowanie silnych zakwitów sinicowych, co ogranicza możliwości użytkowe zbiornika. Przy obecnym stanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni zbiornika, może on pełnić jedynie funkcje retencyjne i przeciwpożarowe.

Cytowanie:

Frąk M., Karczmarczyk A., Nowosielski J. 2012, vol. 9. Stan zanieczyszczenia zbiornika nr II w Siemiatyczach a jego walory użytkowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))