Propozycja kompleksowego badania tachimetru elektronicznego

Słowa kluczowe: test statystyczny, hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, obszar krytyczny testu

Streszczenie:

W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia kompleksowego badania poprawności pomiarów wykonywanych tachimetrem elektronicznym TRIMBLE 5602 DR 200+.Badaniom poddano wykonane pomiary długości, kątów poziomych oraz przewyższeń. Pomiary wykonano na sieci testowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie a ich wyniki opracowano metodami statystyki matematycznej w celu wykrycia występowania w nich ewentualnych nieprawidłowości.
Badania statystyczne trzech w/w grup pomiarowych zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy rozkłady ich błędów odpowiadają rozkładowi normalnemu, co decydowałoby o poprawności pomiarów testowych oraz o przydatności badanego tachimetru do wykonywania pomiarów geodezyjnych.
Do badania poprawności pomiarów długościowych zastosowano staty-styczny test zgodności ABBE`GO [Krysicki 1986 ].
Pomiary kątowe oraz przewyższeń poddano badaniom za pomocą testów identyczności:
- dla pomiarów kątów poziomych zastosowano test MANN`A-WHTNEY`A-WILCOXONA
- dla pomiarów przewyższeń - test SERII.
Dla sprawdzenia wyników w/w trzech testów statystycznych - wszystkie grupy pomiarowe przebadano testami parametrów:
1/ współczynnika S-asymetrii (skośność) [Ney 1970].
2/ współczynnika e - spłaszczenie (eksces, kurioza) [ Ney 1970]. [Kwinta, Krupiński 2010].
Z przeprowadzonych pomiarów oraz ich opracowań statystycznych wycią-gnięto wnioski dotyczące poprawności wyników pomiarów wykonywanych bada-nym sprzętem oraz przydatności tachimetru do wykonywania różnego rodzaju prac geodezyjnych.

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2012, vol. 9. Propozycja kompleksowego badania tachimetru elektronicznego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))