Wykorzystanie danych geodezyjnych i katastralnych do optymalnego projektowania infrastruktury jako czynnika wpływającego na środowisko w pracach scaleniowych

Słowa kluczowe: kataster, scalenie gruntów, dane geodezyjne, ochrona przyrody

Streszczenie:

Prace scaleniowe to zespół zaplanowanych zabiegów organizacyjnych i technicznych uwzględniających uwarunkowania: przyrodnicze, ekonomiczne, prawne i społeczne, mających na celu dostosowanie struktury przestrzennej do po-trzeb racjonalnego wykorzystania terenów rolnych [Gospodarka ziemią w rolnictwie 1997]. Inaczej mówiąc, podstawowym celem urządzeń rolnych jest poprawa warunków życia, a co za tym idzie również warunków pracy ludności wiejskiej z uwzględnieniem ochrony obszarów, na których ta działalność jest prowadzona. Ochrona środowiska jest istotnym czynnikiem a raczej koniecznością ze względu na to, że obszary, na których nie ingeruje się w przyrodę kurczą się coraz bardziej. Ponad 90% obszarów Polski stanowią tereny wiejskie, tak więc prowadząc gospo-darkę na tych terenach siłą rzeczy ingerujemy w przyrodę. Ponieważ jest to dobro stale kurczące się i bez którego raczej trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie człowieka i innych istot żywych, jest rzeczą bardzo ważną by chronić te tereny prowadząc działalność gospodarczą m.in. poprzez scalenia w sposób jak najmniej inwazyjny, zmieniający i wpływający na wszystkie elementy całego ekosystemu. Funkcjonowanie ludzi na obszarach wiejskich jest ściśle związane z przekształcaniem tej przestrzeni w kierunku własnych potrzeb, poprzez racjonalne gospodarowanie, a racjonalne gospodarowanie to m.in. poprawny rozłóg gruntów rolnych, którego nie możemy osiągnąć bez poprawnie zaprojektowanej infra-struktury, dzięki wybudowaniu której jesteśmy w stanie się poruszać - drogi, pro-wadzić prawidłową gospodarkę wodną - rowy melioracyjne oraz budowa szeregu innych obiektów, bez których wieś nie może funkcjonować lub w istotny sposób te warunki życia ludności wiejskiej ulegają poprawie.

Cytowanie:

Czech G. 2012, vol. 9. Wykorzystanie danych geodezyjnych i katastralnych do optymalnego projektowania infrastruktury jako czynnika wpływającego na środowisko w pracach scaleniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))