Wpływ kompleksu nartostrad na komunikacyjne udostępnienie lasów w leśnictwie „Jaworzyna” w LZD Krynica

Słowa kluczowe: drogi leśne, nartostrady, miejsca kolizyjne

Streszczenie:

Lasy w kompleksie "Jaworzyna" należą do szczególnie cennych pod wzglę-dem ochronnym i gospodarczym. Stanowią również zasadniczy element otuliny wokół uzdrowiska w Krynicy, odpowiadający za ochronę wód mineralnych i mi-kroklimatu w tym rejonie.
W ostatnich 10-ciu latach ten naturalny krajobraz został w znacznym stopniu zmieniony poprzez wybudowanie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyj-nych, głównie nartostrad.
Zabudowanie znacznej części kompleksu leśnego obiektami kubaturowymi i liniowymi, obcymi dla gospodarstwa leśnego, spowodowały wiele problemów w prowadzeniu tego gospodarstwa w Leśnictwie „Jaworzyna". W szczególnym stop-niu dotyczy to komunikacyjnego udostępniania lasów w tym rejonie. Rozbudowana sieć nartostrad w oczywisty sposób tworzy kolizyjny układ z siecią dróg leśnych i stałych szlaków zrywkowych. W efekcie tego znaczne części kompleksu są nie-dostępne, tak w ujęciu czasowym jak i technicznym. Prowadzenie działalności go-spodarczej na terenie Jaworzyny, szczególnie w okresie zimowym, stało się utrud-nione, a nawet niebezpieczne.
W pracy zostanie przedstawiona charakterystyka uwarunkowań zaistniałych dla gospodarstwa leśnego na Jaworzynie po wybudowaniu nartostrad i kierunki rozwiązania konfliktowych sytuacji.

Cytowanie:

Plewniak J. 2012. Wpływ kompleksu nartostrad na komunikacyjne udostępnienie lasów w leśnictwie „Jaworzyna” w LZD Krynica. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (4 (Dec 2012))