Wpływ wbudowania geomembrany oraz elementów drenujących na filtrację przez nasyp z mieszanki popioło-żużlowej

Słowa kluczowe: geomembrany, popioło-żużel, nasypy, wodoprzepuszczalność

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki badań modelowych wykonanych w skali pół-technicznej. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak zachowa się nasyp z mieszanki popioło-żużlowej piętrzący wodę oraz jaki ewentualny rodzaj uszkodzeń filtracyjnych pojawi się w poszczególnych miejscach konstrukcji. W prze-prowadzonych badaniach sprawdzono, czy zastosowany rodzaj i sposób wbudo-wania geosyntetycznej bariery polimerowej (GBR-P) oraz elementów drenujących zapewni bezpieczne warunki pracy budowli. W warunkach laboratoryjnych okre-ślono zmiany położenia krzywej filtracji w korpusie nasypu hydrotechnicznego bez elementów uszczelniających oraz z ekranem GBR-P. Badania wykazały, że odpad paleniskowy, jakim jest popioło-żużel, nie może być wykorzystywany w budownictwie wodnym bez dodatkowych zabiegów zabezpieczających. Zabie-giem takim może być wbudowanie w odpowiednich miejscach nasypu geosynte-tycznych elementów uszczelniających i drenujących, zapobiegających zjawiskom sufozji i upłynniania.

Cytowanie:

Cholewa M. 2012, vol. 9. Wpływ wbudowania geomembrany oraz elementów drenujących na filtrację przez nasyp z mieszanki popioło-żużlowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (4 (Dec 2012))