Wpływ niedokładności wyznaczenia stałych dyspersji hydrodynamicznej na przestrzenno-czasowy rozkład zanieczyszczeń w ośrodku gruntowym

Słowa kluczowe: dyspersja zanieczyszczeń, wody gruntowe, rozkład normalny

Streszczenie:

W pracy zbadano wpływ niedokładności oszacowania stałych dyspersji po-dłużnej i poprzecznej na dokładność rozwiązań równania dyspersji hydrodyna-micznej, będącego podstawą matematycznego modelowania przepływu zanie-czyszczeń chemicznych w ośrodku gruntowo-wodnym. Wykorzystano analityczne rozwiązania równania dyspersji dla źródła punktowego, chwilowego lub stałego w czasie. Niedokładności oszacowania stałych dyspersji opisano rozkładem nor-malnym z zadaną wartością średnią i wariancją. Na podstawie wielowariantowych symulacji przy różnych wartościach stałych dyspersji wykazano, że przestrzenno-czasowy rozkład koncentracji zanieczyszczeń istotnie zależy od dokładnego okre-ślenia parametrów równania dyspersji. Największe wartości współczynnika zmien-ności obliczonych koncentracji zanieczyszczeń, będącego miarą błędu symulacji, występują na krańcach obszaru skażonego. Są to obszary, w których istnieje naj-większe ryzyko błędnych obliczeń symulacyjnych. Przedstawiono także zależność średniego współczynnika zmienności uzyskanych wyników od założonego współ-czynnika zmienności stałych dyspersji. Wykazano, że współczynnik zmienności nie rośnie z czasem symulacji komputerowych, co oznacza stabilność modelu migracji zanieczyszczeń.

Cytowanie:

Chalfen M. 2012, vol. 9. Wpływ niedokładności wyznaczenia stałych dyspersji hydrodynamicznej na przestrzenno-czasowy rozkład zanieczyszczeń w ośrodku gruntowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))