Charakterystyka warunków opadowych na stacji meteorologicznej Puczniew w latach 1972-2002

Słowa kluczowe: opad atmosferyczny, zmienność opadu, liczba dni z opadem, opad maksymalny

Streszczenie:

Rozkład opadów atmosferycznych jest szczególnie ważnym czynnikiem w okresach krytycznych roślin uprawnych, w których występuje największe zapo-trzebowanie na wodę. W niniejszej pracy analizie poddano szereg charakterystyk meteorologicznych związanych z opadami atmosferycznymi pomierzonymi na stacji w Puczniewie w latach 1972-2002 takimi jak: roczne i półroczne sumy opadów atmosferycznych; zmienność sum opadów atmosferycznych (z wykorzystaniem podziału lat i miesięcy na skrajnie suche, bardzo suche, suche, przeciętne, mokre, bardzo mokre i skrajnie mokre); liczba dni z opadami atmosferycznymi
(w przedziałach <10 mm, 10,1-20 mm, 20,1-30,0,0 mm, 30,1-40,0 mm oraz po-wyżej 60,0 mm); występowanie okresów bezdeszczowych. W badanym 31-leciu 1972-2002 uśredniona suma roczna opadów na stacji meteorologicznej Puczniew wynosiła 540,7 mm. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w rozpatrywanym wie-loleciu 1972-2002 nie zanotowano lat skrajnie suchych i szczególnie wilgotnych: 2 lata zostały zaliczonych do suchych, 27 - do przeciętnych, a 2 - do wilgotnych. Lata 1983 i 1989 były suche, natomiast rok 1977 wilgotny i 2001 bardzo wilgotny. Średnio w ciągu roku wystąpiło około 3 okresów posusznych. Okresy bezdesz-czowe pojawiały się przeważnie w półroczu letnim (59% przypadków),
a dominowały posuchy o długości od 9 do 17 dni (90%).

Cytowanie:

Baryła A., Karczmarczyk A., Frąk M. 2012, vol. 9. Charakterystyka warunków opadowych na stacji meteorologicznej Puczniew w latach 1972-2002. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))