Przestrzenne ograniczenia w rolniczym użytkowaniu obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: rolnictwo, GIS, tereny wiejskie, obszary chronione

Streszczenie:

W Polsce produkcja rolna prowadzona jest na prawie 60% powierzchni kra-ju. Znaczna część tej działalności ma miejsce na terenach objętych różnymi formami ochrony lub wykazującymi niekorzystne warunki dla produkcji rolniczej. Stwarza to szereg ograniczeń dla intensyfikacji rolnictwa. Ograniczenia te posiadają różny charakter i różny stopień „dolegliwości" dla rolnika. Ponadto bardzo często utrudnienia różnego typu nakładają się w danym obszarze. Celem pracy było przedstawienie przestrzennego rozkładu tych ograniczeń przy zastosowaniu narzędzi GIS. Analiza wykazała, że najtrudniejsze warunki gospodarowania (ponad 80% gruntów rolnych województwa leży w obszarach o utrudnionej produkcji rolnej) napotyka rolnictwo w województwie podkarpackim, lubelskim oraz w małopolskim. Najmniej niekorzystne warunki, około 53% powierzchni gruntów rolnych w obszarach o utrudnionej produkcji rolnej, są w województwie kujawsko-pomorskim.

Cytowanie:

Mioduszewski W., Stankiewicz J. 2012, vol. 9. Przestrzenne ograniczenia w rolniczym użytkowaniu obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))