Kataster nieruchomości w zarządzaniu kryzysowym

Słowa kluczowe: kataster nieruchomości, zarządzanie kryzysowe

Streszczenie:

W procesie zarządzania kryzysowego wyróżnić można działania, których celem jest zapobieganie wystąpieniu zagrożeń naturalnych takich jak powodzie czy osuwiska oraz prognozowanie ich potencjalnych skutków. Na etapie zapobiegania podejmuje się przedsięwzięcia związane np. z modernizacją istniejących
wałów przeciwpowodziowych czy budową nowych obiektów infrastruktury hydrotechnicznej.
Etap dotyczący prognozowania potencjalnych skutków zagrożeń jest czasem przygotowania wszelkich zabezpieczeń w postaci m.in. baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego - np. rejestru osuwisk.
Celem opracowania jest przedstawienie katastru nieruchomości w obliczu ekstremalnych zagrożeń naturalnych takich jak powodzie czy osuwiska. Dane katastralne odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania kryzysowego, który obejmuje jak już wspomniano - działania związane m.in. z zapobieganiem oraz przygotowaniem do sytuacji kryzysowej. Dzięki czemu możliwe jest m.in. przestrzenne rozpoznanie terenu pod kątem zagrożenia powodziowego czy osuwiskowego przy jednoczesnej analizie jego stanu władania i użytkowania.

Cytowanie:

Trystuła A. 2012. Kataster nieruchomości w zarządzaniu kryzysowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (3 (Sep 2012))