Problemy realizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie komunikacji na obszarach wiejskich

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dostępność komunikacyjna

Streszczenie:

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należą do zadań własnych gminy. Zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Z budową
i utrzymaniem dróg gminnych wiążą się duże koszty obciążające budżet gmin, związane m.in. z przejęciem terenów komunikacji publicznej za odszkodowaniem, budową drogi oraz bieżącym utrzymaniem drogi (naprawa nawierzchni, odśnieża-nie). Działki gruntu wydzielone pod nowe drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych stają się z mocy z prawa własnością podmiotów
publicznoprawnych z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna lub z dniem wejścia w życie uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości. Gmina powinna ponadto zapewnić dostępność komunikacyjną do terenów zainwe-stowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodaro-wania przestrzennego.
W pracy przedstawiono problematykę związana z zadaniami gminy w odniesieniu do dróg gminnych, a następnie wskazano błędy w projektowaniu powiązań komunikacyjnych w planach miejscowych i sposoby ich naprawy.

Cytowanie:

Hełdak M., Stacherzak A., Kazak J. 2012, vol. 9. Problemy realizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie komunikacji na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))