Wpływ rozłogów pól ornych i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna

Streszczenie:

W artykule zawarto wyniki badań rozłogu pól ornych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych we wsi Filipowice. Do określenia podstawowych cech rozłogu pól i gospodarstw wykorzystano specjalistyczne programy kompute-rowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole". Podstawowym elementem po-wierzchniowym przyjętym do badań były pola, stanowiące ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte jedną formą użytkowania. Przeprowadzona analiza objęła podstawowe cechy rozłogu pól, do których należą: przestrzenne parametry pola, oszacowane koszty uprawowe zależne od rozłogu, położenie pola we wsi i w go-spodarstwie oraz podstawowe cechy gospodarstwa. W celu wykonania szczegóło-wych badań wykorzystano metody statystyczne, umożliwiające określenie współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami oraz sporządzenie korela-cyjnych wykresów rozrzutu. Wykonana analiza pozwoliła na stwierdzenie w jakim zakresie rozłóg pól ornych oraz przestrzenne cechy gospodarstw wpływają na wielkości ponoszonych kosztów związanych z ich uprawą.

Cytowanie:

Gniadek J. 2012, vol. 9. Wpływ rozłogów pól ornych i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))