Wykorzystanie niwelatora Leica Sprinter z łatami fiberglasowymi GSS113 do niwelacji osnowy szczególowej III klasy

Słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, niwelator cyfrowy, łata kodowy, niwelacja

Streszczenie:

Pomiary szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy wymagają zastoso-wania odpowiedniej klasy sprzętu. Na podstawie badań wykonywanych w Geode-zyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH można sformułować wnioski doty-czące doboru ekonomicznego zestawu sprzętu do wykonania tego typu prac. Zestawem takim może być niwelator Leica Sprinter z jednolitymi łatami fibergla-sowymi GSS113 o długości 3m. W komorze termicznej wyznaczono współczynnik rozszerzalności termicznej oraz wykonano kalibrację metryczną dla tych łat na komparatorze pionowym. Zgodnie z normą PN/ISO 17123-2 wyznaczono błąd po-dwójnej niwelacji na 1 km dla zestawu niwelator Leica Sprinter 150M z łatami GSS113. Zestaw ten w pewnych przypadkach może zastąpić droższy niwelator Le-ica DNA10. Na podstawie badań stwierdzono przydatność zestawu do niwelacji osnowy szczegółowej III klasy, wskazując istotne elementy dotyczące jego stoso-wania w praktyce. W pracy przedstawiono badania dotyczące jednego zestawu firmy Leica jednak opisana metodyka badań ma charakter uniwersalny i może być stosowana dla sprzętu innych firm. Celem nadrzędnym pracy było przedstawienie użytkownikom, jakie możliwości i ograniczenia ma wybrany przez nich sprzęt.

Cytowanie:

Frukacz M., Szczutko T. 2012, vol. 9. Wykorzystanie niwelatora Leica Sprinter z łatami fiberglasowymi GSS113 do niwelacji osnowy szczególowej III klasy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))