Aproksymacja powierzchni stopnia drugiego

Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, powierzchnie drugiego stopnia, modele statystyczne

Streszczenie:

Na podstawie geodezyjnych, fotogrametrycznych czy radiowych obserwacji obiektów powłokowych określa się ich położenie, wymiary i kształt. Podstawą aproksymacji matematycznego modelu powierzchni, względem którego ocenia się stan geometryczny obiektu, są współrzędne przestrzenne punktów reprezentujących powłokę obiektu. W praktyce, wartości parametrów modelowych wyznacza się bez uwzględnienia dokładności tych współrzędnych. Macierz kowariancji dla współrzędnych punktów obserwowanych jest podstawą dla dokonania oceny do-kładności wyznaczanych parametrów powierzchni i ich funkcji. W pracy przedsta-wiono algorytm umożliwiający ocenę dokładności estymowanych parametrów po-wierzchni. Określono miarę dopasowania modelu matematycznego do zaobserwowanego stanu geometrycznego powłoki, na podstawie którego można wnioskować o adekwatności modelu. Podano również metodę oszacowania esty-matora wariancji jednostkowej odzwierciedlającego wpływ błędów tylko z tytułu pomiarów.

Cytowanie:

Jasińska E., Preweda E. 2012, vol. 9. Aproksymacja powierzchni stopnia drugiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))