Sieci uzbrojenia terenu a rolnicza przestrzeń produkcyjna

Słowa kluczowe: sieci uzbrojenia terenu, niezmienniki terenowe, elementy infrastruktury

Streszczenie:

Przedmiotem opracowania były zagadnienia związane z oddziaływaniem sieci technicznego uzbrojenia terenu na rolniczą przestrzeń produkcyjną. Znajomość dokładnego położenia w terenie poszczególnych elementów sieci uzbrojenia technicznego terenu wzbogacona ich danymi branżowymi pozwala na lepsze pro-wadzenie prac związanych z przebudową rolniczej przestrzeni produkcyjnej na te-renach wiejskich. Opracowanie przedstawia tylko ocenę strat gruntów spowodo-waną posadowieniem słupów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
W pracach urządzeniowo rolnych poszczególne dziedziny infrastruktury technicznej oraz wyodrębnione w nich obiekty powinny być traktowane jako niezmienniki te-renowe.

Cytowanie:

Sanek A. 2012, vol. 9. Sieci uzbrojenia terenu a rolnicza przestrzeń produkcyjna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))