Użytki gruntowe i ich aktualizacja podstawą prac kształtujących strukturę przestrzenną obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, użytki gruntowe, prace urządzenioworolne

Streszczenie:

Aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich wynika z działalności rolniczej prowadzonej w określonych warunkach przyrodniczych, ekonomicznych i poli-tycznych.
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich środkami unijnymi, powoduje szersze zainteresowanie rolników do podejmowani działań zmierzających do po-prawy warunków przestrzennych funkcjonowania ich gospodarstw. Struktura prze-strzenna obszarów wiejskich jest kształtowana w ramach tzw. prac urządzeniowo-rolnych, ze scaleniem gruntów na czele. Podstawą prawidłowego wykonania tych prac jest aktualna, wiarygodna i łatwo dostępna informacja o stanie istniejącym do-tyczącym warunków glebowych, rzeźby terenu, warunków wodnych oraz struktury władania i użytkowania. Znajomość użytków gruntowych i ich jakości wyrażonej głównie poprzez klasę bonitacyjną ma podstawowe znaczenie w procesie gospoda-rowania gruntami.

Cytowanie:

Konieczna J. 2012, vol. 9. Użytki gruntowe i ich aktualizacja podstawą prac kształtujących strukturę przestrzenną obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))