Scalenia gruntów w obliczu geozagrożeń

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, geozagrożenia

Streszczenie:

Gwałtowne powodzie oraz osuwiska to groźne i tragiczne w skutkach zja-wiska, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. Ostatnie lata przyniosły kata-strofalne powodzie, które spustoszyły nie tylko Polskę, ale także inne kraje Europy Środkowej, a skala ich zniszczeń jest trudna do oszacowania do dnia dzisiejszego.
Dramatyczne skutki geozagrożeń dodatkowo intensyfikuje działalność pro-wadzona przez człowieka (m.in. zabudowa mieszkaniowa) w obszarze stref zagro-żonych ich wystąpieniem. Od dawna poszukuje się różnego rodzaju rozwiązań, dzięki którym można minimalizować ryzyko wystąpienia powodzi czy osunięć ziemi oraz strat powstałych w ich wyniku.
Celem pracy jest przedstawienie scalenia gruntów jako jednego ze znaczących inicjatyw podejmowanych w związku z ochroną przed powodzią oraz osunięciami ziemi. Sugerowanym rozwiązaniem jest poszerzenie zakresu prac sca-leniowych o działania uwzględniające potrzeby i wymagania związane z zapobie-ganiem i ochroną przed geozagrożeniami. W opracowaniu przedstawiono teoretyczną koncepcje studium geozagrożeń wraz ze wskazaniem materiałów źró-dłowych koniecznych do jego przygotowania.

Cytowanie:

Trystuła A. 2012, vol. 9. Scalenia gruntów w obliczu geozagrożeń. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))