Analiza precyzji i dokładności pozycjonowania punktów na bazie serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS

Słowa kluczowe: sieciowe pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym,ASG-EUPOS, NAWGEO, precyzja, dokładność

Streszczenie:

Uruchomienie w Polsce systemu ASG-EUPOS w maju 2008 r. spowodowa-ło istotny wzrost wykorzystywania pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym w geodezji. Parametry podawane przez odbiornik GPS/GNSS w zakresie jakości wyznaczonej przez niego pozycji nie są najczęściej wiarygodne. Ponadto często pojęcia precyzji i dokładności nie są rozróżniane znaczeniowo i stosowane jako synonimy. W pracy przedstawiono wyniki analizy precyzji i dokładności wyzna-czania pozycji w pomiarach Real Time Network z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS. Istotnym aspektem zastosowanej technologii te-stowej był projekt lokalizacji punktów testowych oraz wykorzystanie dokładnych pomiarów naziemnych do kontroli jakości współrzędnych referencyjnych punktów testowych, które obliczono z pomiarów statycznych GPS. Wnioski z testów sfor-mułowano na podstawie 4475 pomiarów RTN wykonanych w 149 seriach pomia-rowych na 27 punktów testowych. Na podstawie wyników pomiarów testowych stwierdzono wysoką precyzję wyznaczanych pozycji punktów w pomiarach RTN. Natomiast ich dokładność była istotnie niższa, szczególnie w przypadku wyzna-czonych wysokości punktów. Zaobserwowano też tendencje do otrzymywania rozwiązań z kilkucentymetrowymi błędami systematycznymi, które ograniczają możliwość zwiększenia pewności co do jakości wyników pomiaru punktu na pod-stawie uśredniania powtarzanych nad punktem pomiarów RTN.

Cytowanie:

Uznański A. 2012, vol. 9. Analiza precyzji i dokładności pozycjonowania punktów na bazie serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))