Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: scalenia infrastrukturalne, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, inwestycje liniowe

Streszczenie:

W chwili obecnej w Polsce są realizowane liczne inwestycje o charakterze liniowym i powierzchniowym, których lokalizacja dotyczy obszarów wiejskich. Charakterystyczna w naszym kraju wadliwa struktura przestrzenna gospodarstw rolnych na obszarach realizacji inwestycji jest dezorganizowana jeszcze bardziej. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin są wyznacznikiem tren-dów, które gminy chcą realizować na swoim terenie i wynikają z analiz możliwości rozwojowych oraz planowania na szczeblu krajowym, który dotyczy autostrad. W opracowaniu zostanie przedstawiony wpływ, jaki wywarła budowa fragmentu au-tostrady A-4 w województwie małopolskim na jeden z obrębów ewidencyjnych z gminy Głogów Małopolski. Przedstawiono kierunki zmian użytkowania ziemi tak, aby realizacja scaleń infrastrukturalnych pozwalała na naprawę zdezorganizowanego rozłogu gruntów w gospodarstwach rolnych oraz na realizacje idei wielo-funkcyjnego rozwoju wsi. Wskazano na konieczność rozwiązań projektu scalenia gruntów w aspekcie szerszym niż tylko poprawa układu działek
w gospodarstwach rolnych.

Cytowanie:

Sobolewska-Mikulska K. 2012, vol. 9. Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))