Przestrzenne aspekty struktury agrarnej w Małopolsce

Słowa kluczowe: struktura agrarna, rozwój obszarów wiejskich, ewidencja gruntów i budynków, geodezja rolna

Streszczenie:

Dokładna analiza struktury agrarnej daje możliwość m.in. racjonalnego pla-nowania przestrzennego, monitorowania gospodarki mieniem samorządu teryto-rialnego, czy też wspomagania w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych ze środ-ków unijnych.
Celem artykułu jest wskazanie obszarów o najtrudniejszych warunkach go-spodarowania związanych z niekorzystną strukturą agrarną. Odpowiednia analiza danych katastralnych umożliwiła trafne wskazanie obszarów o największych po-trzebach pilności przeprowadzenia poprawy struktury agrarnej. Racjonalne pro-gramowanie prac urządzeniowo-rolnych, czyli wyznaczenie obszarów prioryteto-wych do tego typu zabiegów, z poziomu województwa, możliwe jest jedynie w przypadku analizy aktualnych danych przestrzennych, dla których podstawą infor-macji jest ewidencja gruntów i budynków. Obszarem badawczym zostało objęte całe województwo małopolskie.

Cytowanie:

Szafrańska B. 2012, vol. 9. Przestrzenne aspekty struktury agrarnej w Małopolsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))