Dane katastralne podstawą projektowania granicy rolno-leśnej

Słowa kluczowe: zalesianie gruntów, kataster nieruchomości, użytki gruntowe, obszary wiejskie

Streszczenie:

Gospodarka leśna jest terytorialnie i funkcjonalnie związana z obszarami wiejskimi, stanowiąc uzupełnienie ich podstawowej funkcji, jaką jest funkcja rol-nicza. Znaczny udział gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej, które są obecnie wy-korzystywane jako grunty rolne można przeznaczyć pod zalesienie zwiększając
w ten sposób ich wartość ekonomiczną oraz powiększając zasoby leśne w Polsce.
W artykule przedstawiono zasady projektowania granicy rolno-leśnej oraz rolę danych katastralnych w procesie wskazywania obszarów przeznaczanych pod zalesienia. Informacje zawarte w katastrze nieruchomości pozwalają na inwentary-zację stanu pierwotnego obszaru w zakresie aktualnego sposobu użytkowania oraz jego wartości produkcyjnej, wyrażonej klasą bonitacyjną. W projektowaniu granicy rolno-leśnej dużą rolę odgrywa również mapa ewidencyjna służąca jako podkład kartograficzny do projektowania kompleksów leśnych.

Cytowanie:

Konieczna J. 2012, vol. 9. Dane katastralne podstawą projektowania granicy rolno-leśnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))