Polityka przestrzenna jako zagrożenie dla krajobrazu obszarów podmiejskich

Słowa kluczowe: krajobraz, zmienność krajobrazu, obszary podmiejskie, plano-wanie przestrzenne

Streszczenie:

Przedstawiono problematykę przekształceń zagospodarowania przestrzen-nego obszarów podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka w aspekcie zmienności krajobrazu, wynikającej z dotychczasowych przemian społeczno - gospodarczych oraz polityki przestrzennej władz gminy. Dyskusja na temat kształtowania przestrzeni jest szczególnie istotna w odniesieniu do obszarów o dużych walorach krajobrazowych (część gminy znajduje się w granicach Ślężańskiego Parku Krajo-brazowego), gdzie zachodzą silne procesy urbanizacyjne. Przeprowadzone badania pozwoliły określić poziom synantropizacji krajobrazu - wskaźnik, który z punktu widzenia zachowania zasady zrównoważonego rozwoju, jest niezwykle istotny. Porównanie wyników badań z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego gminy pozwoliło natomiast wskazać obszary, gdzie zagrożenie degradacji walorów krajobrazowych jest największe. Jest to rezultatem błędnych decyzji planistycznych, wynikających ze zbyt małej świadomości lokalnej społeczności oraz władz samorządowych dotyczącej skutków, jakie powoduje przekształcanie struktury przestrzennej w historycznie ukształtowanym krajobrazie.

Cytowanie:

Krajewski P., Raszka, prof. UP B. 2011, vol. 8. Polityka przestrzenna jako zagrożenie dla krajobrazu obszarów podmiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10